DOKUMENTY LGD

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


 

Dokumenty:

 

Organy LGD i wykaz członków (19.11.2018r.) – pobierz

Statut 27.04.2018, 16.10.2018 – pobierz 

Regulamin biura (18.01.2019) – pobierz wraz z załącznikami: 1 –pobierz, 2 – pobierz, 3 – pobierz

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – 2018 – pobierz, 2017 – pobierz, 2016 – pobierz

Ankieta monitorująca – Granty – pobierz

Ankieta monitorująca – Operacje konkursowe – pobierz

 

ARCHIWUM:

Statut  – 12.04.2017pobierz;   – 06.07.2015 – pobierz

Organy LGD – 27.04.2018 – pobierz , 10.2017 – pobierz;  

Regulamin biura – 26.09.2018 –  pobierz  wraz z załącznikami: 1 – pobierz, 2 – pobierz, 3 – pobierz 

Szkolenie – ankieta – pobierz

Ocena satysfakcji interesantów – pobierz

 

 

Sprawozdania:

 

2018

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek zysków i strat – pobierz

bilans –pobierz

2017

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz 

rachunek zysków i strat – pobierz 

bilans – pobierz 

2016

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz

2015

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz

2014

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz

2013

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz


Umowy:

 

Umowa ramowa – pobierz

Aneks do umowy ramowej – pobierz

 

Załączniki do umowy ramowej:

 

1.LSR – 12.2018 (2) – pobierz

Archiwum: 12.2018 (1) pobierz 04.2018  pobierz  10.2017- pobierz;  10.2016 – pobierz ; 29.12.2015 – pobierz

 

2.Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji LSR – ( 14.05.2018 ) – pobierz

Archiwum: 07.03.2018 – pobierz11.05.2017 – pobierz; 29.11.2016 – pobierz 29.12.2015 – pobierz

 

3.Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

– Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia (30.10.2017) – pobierz

– Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków (28.10.2016) – pobierz

 

Archiwum: 

11.05.2017:

– Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia  – pobierz

28.10.2016:

– Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia – pobierz

29.12.2015:

– Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia – pobierz

Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków – pobierz

 

4.Regulamin organu decyzyjnego (30.10.2017) – pobierz

Archiwum: 11.05.2017 – pobierz;  28.10.2016 – pobierz;  29.12.2015 – pobierz

 

5.Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

– Karta weryfikacji wstępnej wniosku o przyznanie pomocy (30.10.2017) – pobierz

– Karta oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020 (30.10.2017) – pobierz

– Karta oceny zgodności z LSR (30.10.2017) – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz ochrona zabytków LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 (11.05.2017) –pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 (11.05.2017) – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 (11.05.2017) – pobierz

– Kryteria wyboru projektów dotyczących  Promocji obszaru LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 (29.12.2015) – pobierz

– Procedura zmiany kryteriów (29.12.2015) – pobierz

 

Archiwum:

11.05.2017:

– Karta oceny zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników  – pobierz

28.10.2016:

– Karta oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020  – pobierz

– Karta weryfikacji wstępnej oceny operacji LGD Kwiat Lnu  – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz

29.12.2015:

– Karta weryfikacji wstępnej oceny operacji LGD Kwiat Lnu – pobierz

– Karta oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020 – pobierz

– Karta oceny zgodności z LSR – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz ochrona zabytków LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz

 

6.Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD – 18.01.2019 – pobierz

Archiwum: 26.09.2018 – pobierz; 30.10.2017 – pobierz ; 27.02.2017 – pobierz;  28.10.2016 – pobierz 29.12.2015 – pobierz

 

7.Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD – (16.03.2018) – pobierz 

Archiwum:  22.03.2017 – pobierz 29.12.2015 – pobierz

 

8.Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

procedura oceny i wyboru grantobiorców ( 25.05.2018 ) – pobierz

– Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 (14.03.2019r.) – pobierz

– Sprawozdanie końcowe (14.03.2019r.) – pobierz

– Wniosek o powierzenie grantu (14.03.2019r.) – pobierz

– Karta monitoringu merytorycznego i finansowego (14.03.2019r.) – pobierz

– Umowa o powierzenie grantu (16.05.2019r.) –  pobierz 

– Procedura przekazania i rozliczania grantu( 25.05.2018 ) – pobierz

 

Archiwum:

28.09.2018 :

– Procedura oceny i wyboru grantobiorców  – pobierz

– Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 ( 25.05.2018 ) – pobierz ( 28.09.2017) – pobierz

– Sprawozdanie końcowe  – ( 25.05.2018 ) – pobierz  pobierz

– Wniosek o powierzenie grantu  – ( 25.05.2018 ) – pobierz;    pobierz

23.06.2017:

– Procedura oceny i wyboru grantobiorców – pobierz

– Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Sprawozdanie końcowe – pobierz

– Wniosek o powierzenie grantu – pobierz

– Karta monitoringu merytorycznego i finansowego  ( 25.05.2018 ) – pobierz( 23.06.2017) – pobierz

– Umowa o powierzenie grantu  – (14.03.2019r.) pobierz ( 25.05.2018 ) – pobierz;   (23.06.2017) – pobierz

– Procedura przekazania i rozliczania grantu (23.06.2017) – pobierz

29.12.2015:

– Procedura projektów grantowych – pobierz

– Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji (zadania) – pobierz

– Umowa o powierzenie grantu – pobierz

– Wniosek o powierzenie grantu – pobierz

– Zasady przekazania i rozliczania grantu – pobierz

 

 

9.Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

– Procedura zmiany kryteriów (29.12.2015) – pobierz

– Karta weryfikacji wstępnej o powierzenie  grantu – pobierz

 – Karta oceny zgodności z LSR – pobierz

– Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania inwestycyjne – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania nieinwestycyjne – pobierz

 

Archiwum: 

23.06.2018:

Karta weryfikacji wstępnej oceny wniosku o powierzenie  grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 ) – pobierz

– Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  – pobierz

– Karta oceny zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników  – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania inwestycyjne  – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania nieinwestycyjne  – pobierz

29.12.2015:

– Karta weryfikacji wstępnej oceny wniosku o powierzenie  grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Karta oceny zgodności grantobiorcy z PROW na lata 2014-2020 wniosku o powierzenie  grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Karta oceny zgodności z LSR wniosku powierzenie grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz