DOKUMENTY LGD

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Dokumenty:

Organy LGD i wykaz członków (październik 2017)- pobierz

Statut 12.04.2017 – pobierz

Regulamin biura (30.10.2017) – pobierz wraz z załącznikami: 1 – pobierz, 2 – pobierz, 3 – pobierz

Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – 2017 – pobierz, 2016 – pobierz

Ankieta monitorująca – Granty – pobierz

Ankieta monitorująca – Operacje konkursowe – pobierz

 

ARCHIWUM:

Statut 06.07.2015 – pobierz

Organy LGD – pobierz

Regulamin biura – pobierz

Szkolenie – ankieta – pobierz

Ocena satysfakcji interesantów – pobierz

 

Sprawozdania:

2016

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz

2015

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz

2014

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz

2013

sprawozdanie merytoryczne – pobierz

sprawozdanie finansowe – pobierz

rachunek wyników – pobierz

bilans – pobierz

 

 

Umowy:

Umowa ramowa – pobierz

Aneks do umowy ramowej – pobierz

 

Załączniki do umowy ramowej:

 

1.LSR (10.2017) – pobierz   

Archiwum: 10.2016 –pobierz ;29.12.2015 –pobierz

 

2.Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji LSR – (11.05.2017) – pobierz

Archiwum: 29.11.2016 – pobierz, 29.12.2015 – pobierz

 

3.Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR  

 

– Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia (11.05.2017) – pobierz

– Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków (28.10.2016) – pobierz

 

Archiwum: 

28.10.2016:

– Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia – pobierz

29.12.2015:

– Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia – pobierz

Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków – pobierz

 

4.Regulamin organu decyzyjnego (18.12.2017) – pobierz

Archiwum: 11.05.2017 – pobierz, 28.10.2016 – pobierz, 29.12.2015 – pobierz

 

5.Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

– Karta weryfikacji wstępnej oceny operacji LGD Kwiat Lnu (28.10.2016) – pobierz

– Karta oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020 (28.10.2016) – pobierz

– Karta oceny zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników (11.05.2017) – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz ochrona zabytków LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 (11.05.2017) –pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 (11.05.2017) – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 (11.05.2017) – pobierz

-Kryteria wyboru projektów dotyczących  Promocji obszaru LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 (29.12.2015) – pobierz

– Procedura zmiany kryteriów (29.12.2015) – pobierz

 

Archiwum:

28.10.2016:

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz

29.12.2015:

– Karta weryfikacji wstępnej oceny operacji LGD Kwiat Lnu – pobierz

– Karta oceny zgodności operacji z PROW na lata 2014-2020 – pobierz

– Karta oceny zgodności z LSR – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu  Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz ochrona zabytków LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez podejmowanie działalności gospodarczej LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz

– Kryteria wyboru projektów z zakresu Rozwój przedsiębiorczości przez rozwijanie działalności gospodarczej LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz

 

6.Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD – (30.10.2017) – pobierz

Archiwum: 27.02.2017 – pobierz, 28.10.2016 – pobierz, 29.12.2015 – pobierz

 

7.Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD – (22.03.2017) – pobierz

Archiwum: 29.12.2015 – pobierz

 

8.Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych

 

– Procedura oceny i wyboru grantobiorców ( 28.09.2017) – pobierz

– Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 ( 28.09.2017) – pobierz

– Sprawozdanie końcowe ( 28.09.2017) – pobierz

– Wniosek o powierzenie grantu ( 28.09.2017) – pobierz

– Karta monitoringu merytorycznego i finansowego ( 23.06.2017) – pobierz

– Umowa o powierzenie grantu (23.06.2017) – pobierz

– Procedura przekazania i rozliczania grantu (23.06.2017) – pobierz

 

Archiwum:

23.06.2017:

– Procedura oceny i wyboru grantobiorców – pobierz

– Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Sprawozdanie końcowe- pobierz

– Wniosek o powierzenie grantu – pobierz

29.12.2015:

– Procedura projektów grantowych – pobierz

– Regulamin naboru wniosków o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Sprawozdanie końcowe z realizacji operacji (zadania) – pobierz

– Umowa o powierzenie grantu – pobierz

– Wniosek o powierzenie grantu – pobierz

– Zasady przekazania i rozliczania grantu – pobierz

 

 

9.Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

– Procedura zmiany kryteriów (29.12.2015) – pobierz

– Karta weryfikacji wstępnej oceny wniosku o powierzenie  grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 (23.06.2017) – pobierz

– Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (23.06.2017) – pobierz

– Karta oceny zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników (23.06.2017) – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania inwestycyjne (23.06.2017) – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania nieinwestycyjne (23.06.2017) – pobierz

 

Archiwum:

29.12.2015:

– Karta weryfikacji wstępnej oceny wniosku o powierzenie  grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Karta oceny zgodności grantobiorcy z PROW na lata 2014-2020 wniosku o powierzenie  grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Karta oceny zgodności z LSR wniosku powierzenie grantu LGD Kwiat Lnu o udzielenie wsparcia w ramach PROW 2014-2020 – pobierz

– Kryteria wyboru projektów grantowych LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz