Plan Komunikacji

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Harmonogram Planu Komunikacji

 

Harmonogram 2019 – pobierz

Harmonogram 2018 – pobierz

Harmonogram 2017 – pobierz

Harmonogram 2016  – pobierz

 

 

Plan komunikacji – cele, działania, adresaci i środki /narzędzia komunikacji na lata 2016 – 2020

 

Termin

Cel komunikacyjny

Działanie komunikacyjne

Adresaci

Środek/narzędzie komunikacyjne

Wskaźniki realizacji działań komunikacyjnych – stan na 2023

Planowane efekty działań komunikacyjnych

Cały okres
wdrażania LSR

Poinformowanie lokalnej społeczności o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR

Kampania informacyjna zorganizowana na terenie gmin objętych LSR

Doradztwo indywidualne

Osoby defaworyzowane

Przedsiębiorcy oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą

Przedstawiciele NGO i JST

Ogół mieszkańców

 Komunikacja bezpośrednia

Komunikacja telefoniczna

Komunikacja

e-mailowa

Komunikacja za pośrednictwem strony internetowej LGD i partnerów

Biuletyn LGD

Liczba opublikowanych komunikatów informacyjnych na stronach internetowych LGD i partnerów  – 6

Liczba wydań biuletynu LGD – 2

Liczba spotkań  – 8

Poinformowanie społeczności lokalnej o zasadach realizacji LSR

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości świadczonej pomocy

Zwiększenie zainteresowania mieszkańców działalnością LGD

Cały okres
wdrażania LSR

Utrzymanie dobrego wizerunku i rozpoznawalności LGD

Kampania informacyjna

Wydarzenia promocyjne

Bieżące publikacje informacji

Wydawnictwa i publikacje

Ogół mieszkańców

Ogłoszenia w lokalnych mediach

Stoiska informacyjne

Mailing do potencjalnych wnioskodawców

Strona internetowa LGD i partnerów

Wydawnictwa promocyjne

Impreza promocyjna

Biuletyn LGD

Liczba ogłoszeń w lokalnych mediach – 1

Liczba potencjalnych wnioskodawców do których zostały wysłane informacje mailingiem – 10

Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie internetowej LGD i partnerów – 10

Liczba wydanych wydawnictw promocyjnych – 2

Liczba wydarzeń promocyjnych – 10

Wzrost liczby mieszkańców rozpoznających LGD

Wzrost liczby mieszkańców znających założenia funkcjonowania LGD i wdrażania LSR

Pozytywna ocena działalności LGD na rzecz rozwoju lokalnego wśród społeczności lokalnej

2016/2017/
2018/2019/
2020

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o terminach, trybie i procedurze ogłoszonych naborów, puli środków przeznaczonych na dofinansowanie operacji, dokumentach niezbędnych w procesie aplikowania oraz poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD

Kampania informacyjna

 

Doradztwo indywidualne

Osoby defaworyzowane

Przedsiębiorcy oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą

Przedstawiciele NGO i JST

 Komunikacja bezpośrednia

Komunikacja telefoniczna

Komunikacja

e-mailowa

Komunikacja za pośrednictwem strony internetowej LGD i partnerów

Ogłoszenia w lokalnych mediach

Mailing do potencjalnych wnioskodawców

Liczba udzielonego doradztwa indywidualnego w biurze LGD w formie bezpośredniej lub pośredniej – 500

Liczba zorganizowanych spotkań w formie bezpośredniej – 27

Liczba opublikowanych postów na stronie LGD  i partnerów – 10

Liczba ogłoszeń w lokalnych mediach – 14

Liczba wydrukowanych rodzajów plakatów – 12

Liczba potencjalnych wnioskodawców do których zostały wysłane informacje mailingiem – 10

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o możliwościach, technicznych aspektach realizacji i składania wniosków na operacje w ramach budżetu LSR

 

Zwiększenie zainteresowania mieszkańców działalnością LGD

2016/2017/
2018/2019/
2020

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie.

 Badanie satysfakcji wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy

Osoby defaworyzowane

Przedsiębiorcy oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą

Przedstawiciele NGO i JST

Ankiety w wersji elektronicznej rozesłane na adresy e-mail wnioskodawców

Ankiety rozesłane do wnioskodawców (zakończonych konkursów) – 70

Zwrot ankiet

2017/2018/2019/2020

Aktualizacja LSR

Spotkania warsztatowe

Ogół mieszkańców

w tym członkowie grupy roboczej powołanej w ramach przygotowania LSR

Osoby defaworyzowane

Przedsiębiorcy oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą

Przedstawiciele NGO i JST

Komunikacja bezpośrednia

 

 

Komunikacja e-mailowa

 

Komunikacja za pośrednictwem strony internetowej LGD i partnerów

Liczba zorganizowanych spotkań w formie bezpośredniej -4

 

Włączenie społeczności i zwiększenie zainteresowania mieszkańców działalnością LGD

2019 i 2020

Poinformowanie lokalnej społeczności o efektach z realizacji LSR w latach 2016-2018

Wydawnictwa i publikacje

 

Wydarzenia promocyjne

Osoby defaworyzowane

Przedsiębiorcy oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą

Przedstawiciele NGO i JST

Ogół mieszkańców

Foldery i broszury promocyjne

 

Imprezy promocyjne

 

Wizyty studyjne do wnioskodawców, którzy zrealizowali operacje w ramach LSR

Liczba wydanych folderów i broszur promocyjnych – 3

 

Wzrost wiedzy społeczności lokalnej nt. realizowanych wokół nich projektów

Podwyższenie świadomości dot. działalności LGD

Pobudzenie społeczności lokalnej do włączenia się w realizację LSR