Plan Komunikacji

Opublikowano: 18 sierpnia 2016


Harmonogram Planu Komunikacji

 

Harmonogram 2024 – pobierz

Harmonogram 2023 – pobierz

Harmonogram 2022 – pobierz

Harmonogram 2021 – pobierz

Harmonogram 2020 – pobierz

Harmonogram 2019 – pobierz

Harmonogram 2018 – pobierz

Harmonogram 2017 – pobierz

Harmonogram 2016  – pobierz

 

 

 

Plan komunikacji – cele, działania, adresaci i środki/ narzędzia komunikacji

Termin

Cel komunikacyjny

Działanie komunikacyjne

Adresaci

Środek/narzędzie komunikacyjne

Wskaźniki realizacji działań komunikacyjnych – stan na 2023 r.

Planowane efekty działań komunikacyjnych

Cały okres wdrażania LSR

Poinformowanie lokalnej społeczności o LSR, jej głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz typach operacji, które będą miały największe szanse wsparcia z budżetu LSR

Kampania informacyjna zorganizowana na terenie gmin objętych LSR

 

Doradztwo indywidualne

Ogół mieszkańców

Komunikacja bezpośrednia

Komunikacja telefoniczna

Komunikacja

e-mailowa

Komunikacja za pośrednictwem strony internetowej LGD

Biuletyn LGD

 

Liczba opublikowanych komunikatów informacyjnych na stronach internetowych LGD – 6

Liczba wydań biuletynu LGD – 1

Liczba spotkań  – 8

Poinformowanie społeczności lokalnej o zasadach realizacji LSR

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości świadczonej pomocy

Zwiększenie zainteresowania mieszkańców działalnością LGD

Cały okres wdrażania LSR

Utrzymanie dobrego wizerunku i rozpoznawalności LGD

Kampania informacyjna

Wydarzenia promocyjne

Bieżące publikacje informacji

Wydawnictwa i publikacje

Lokalne inicjatywy

Ogół mieszkańców

Ogłoszenia w lokalnych mediach

Stoiska informacyjne

Mailing do potencjalnych wnioskodawców

Strona internetowa LGD

Wydawnictwa promocyjne

Impreza promocyjna

Biuletyn LGD

Liczba ogłoszeń w lokalnych mediach – 1

Liczba potencjalnych wnioskodawców do których zostały wysłane informacje mailingiem – 10

Liczba zamieszczonych ogłoszeń na stronie internetowej LGD – 10

Liczba wydanych wydawnictw promocyjnych – 2

Liczba wydarzeń promocyjnych – 10

Wzrost liczby mieszkańców rozpoznających LGD

Wzrost liczby mieszkańców znających założenia funkcjonowania LGD i wdrażania LSR

Pozytywna ocena działalności LGD na rzecz rozwoju lokalnego wśród społeczności lokalnej

2016/2017/2018/

2019/2020/2021/

2022/2023/2024

Poinformowanie potencjalnych beneficjentów o terminach, trybie i procedurze ogłoszonych naborów, puli środków przeznaczonych na dofinansowanie operacji, dokumentach niezbędnych w procesie aplikowania oraz poszczególnych kryteriów oceny używanych przez Radę LGD

Kampania informacyjna

 

Doradztwo indywidualne

 

Osoby defaworyzowane

Przedsiębiorcy oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą

Przedstawiciele NGO i JST

 Komunikacja bezpośrednia

Komunikacja telefoniczna

Komunikacja

e-mailowa

Komunikacja za pośrednictwem strony internetowej LGD

Ogłoszenia w lokalnych mediach

Mailing do potencjalnych wnioskodawców

Komunikacja on-line

Liczba udzielonego doradztwa indywidualnego w biurze LGD w formie bezpośredniej – 270

Liczba zorganizowanych spotkań w formie bezpośredniej i on-line- 18

Liczba opublikowanych postów na stronie LGD- 10

Liczba ogłoszeń w lokalnych mediach – 14

Liczba wydrukowanych rodzajów plakatów – 13

Liczba potencjalnych wnioskodawców do których zostały wysłane informacje mailingiem – 10

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o możliwościach, technicznych aspektach realizacji i składania wniosków na operacje w ramach budżetu LSR

 

Zwiększenie zainteresowania mieszkańców działalnością LGD

2018/2019/2020/ 2021

Uzyskanie informacji zwrotnej nt. oceny jakości pomocy świadczonej przez LGD pod kątem konieczności przeprowadzenia ewentualnych korekt w tym zakresie.

Badanie satysfakcji wnioskodawców dotyczące jakości pomocy świadczonej przez LGD na etapie przygotowania wniosków o przyznanie pomocy

 

Wnioskodawcy

Ankiety w wersji elektronicznej rozesłane na adresy e-mail wnioskodawców

Ankiety rozesłane do wnioskodawców (zakończonych konkursów) – 70

Zwrot ankiet

2017/2018/2019/2020/

2021/2022/2023

Aktualizacja LSR

Spotkania warsztatowe

Ogół mieszkańców

 

Komunikacja bezpośrednia i komunikacja on-line

Komunikacja e-mailowa

Komunikacja za pośrednictwem strony internetowej LGD

 

Liczba zorganizowanych spotkań w formie bezpośredniej i on-line – 6

 

Włączenie społeczności i zwiększenie zainteresowania mieszkańców działalnością LGD

2020 i 2021/2022

Poinformowanie lokalnej społeczności o efektach z realizacji LSR

Wydawnictwa i publikacje

 

Ogół mieszkańców

Foldery i broszury promocyjne

 

Liczba wydanych folderów i broszur promocyjnych – 3

 

Wzrost wiedzy społeczności lokalnej nt. realizowanych wokół nich projektów

Podwyższenie świadomości dot. działalności LGD

Pobudzenie społeczności lokalnej do włączenia się w realizację LSR