Klauzula informacyjna

Opublikowano: 15 czerwca 2018


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z siedzibą: Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra, adres e-mail: biuro@kwiatlnu.eu. 

 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z udzieleniem pomocy Lokalnej Grupie Działania Kwiat Lnu na podstawie umowy o Warunkach i Sposobie Realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność nr 0006-6933-UM0110008/15 z dnia 17 maja 2016 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w szczególności w celu:
a) rozpatrywania wniosków o przyznanie pomocy;
b) zawarcia umów;
c) rozliczenia przyznanej pomocy;
d) monitorowania, sprawozdawczości oraz ewaluacji;
e) prowadzenia kontroli;
f) prowadzenia statystyki;
g) archiwizacji.

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy w szczególności:
a) w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Państwo są stroną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
b) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
c) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania pomocy.

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 2 i 3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek wynika ze szczególnych przepisów prawa.

 

6. Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane podmiotom realizującym usługi na naszą rzecz, oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

 

7. Posiada Pani/Pan prawo:
– żądania dostępu do swoich danych osobowych;
– żądania sprostowania swoich danych osobowych;
– żądania usunięcia swoich danych osobowych;
– żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
– żądania przenoszenia swoich danych osobowych.

 

8. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.