LSR 2023 – 2027

Opublikowano: 18 maja 2022


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Działanie 19: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

Poddziałanie 19.1.: „Wsparcie przygotowawcze” objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel: Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, poprzez realizację planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowania LSR.

 


Opublikowano: 28.03.2024

 

Plan szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD – pobierz

Harmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2024 – pobierz

Harmonogram planowanych naborów na rok 2024 – pobierz 

 


Opublikowano: 13.03.2024

 

Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027(29)- cele oraz planowane działania, które będą miały szanse wsparcia z budżetu LSR


Opublikowano: 10.01.2024

9 stycznia 2024 r. Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu podpisała Umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność. Umowę podpisali w imieniu Województwa Dolnośląskiego Grzegorz Macko Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Paweł Czyszczoń Zastępca Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, a ze strony Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu Bożena Pełdiak Prezes Stowarzyszenia.

Praca z mieszkańcami  obszaru Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu nad Lokalną Strategią Rozwoju trwała ponad rok. Warsztaty, wywiady grupowe, sondaż diagnostyczny, spotkania konsultacyjne, forum, bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami dały nam możliwość wyznaczenia celów i kierunków rozwoju, które stanowią podstawę Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2023 – 2027(29). Dzięki Państwa zaangażowaniu możemy wesprzeć obszary bliskie rzeczywistym potrzebom i oczekiwaniom.

Krótkie podsumowanie:

– 6 grudnia 2023 roku podjęta została, przez Komisję ds. wyboru LSR, Uchwała o wyborze LSR;

– 11 grudnia 2023 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę nr 7913/VI/2023 w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) dla województwa dolnośląskiego objętych Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027;

– 9 stycznia 2024 r. – podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Jeszcze raz DZIĘKUJEMY 

Plan komunikacji – pobierz

 

Umowa ramowa – pobierz.

Aneks nr 1 do umowy ramowej – pobierz 


Opublikowano: 08.06.2023

 

W środę, 7 czerwca br., Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu złożyła w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego „Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027(29)”. Jest ona efektem pracy mieszkańców, członków Stowarzyszenia, Zarządu Stowarzyszenia, Zespołu roboczego ds. LSR, pracowników Biura. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kwiat Lnu.

 


Opublikowano: 31.05.2023

 

Raport z realizacji planu włączenia społeczności pobierz


Opublikowano: 23.05.2023

 

Szanowni Państwo,

trwają ostatnie prace nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027, w związku z tym przedstawiamy jej projekt do konsultacji.

Zapraszamy do zapoznania się i wnoszenia uwag na formularzu umieszczonym  poniżej.

Na przesłanie uwag czekamy  do 29.05.2023, do godz. 13.00 wysyłając formularz na adres mailowy biuro@kwiatlnu.eu lub złożyć osobiście w biurze Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30

Dziękujemy za Wasze uwagi.

 


Opublikowano: 22.05.2023

 

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją celów, przedsięwzięć i założeń budżetowych do nowej lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027.

Przedstawiana propozycja jest wynikiem wielu spotkań, ankiet i rozmów, które odbyliśmy w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Na ich podstawie wyznaczyliśmy sobie 3 cele strategiczne, które z jednej strony są kontynuacją i rozwinięciem dotychczasowych działań, z drugiej kładą większy nacisk na wsparcie szeroko rozumianej integracji społecznej.

W załączonym  poniżej pliku znajdziecie Państwo cele, przedsięwzięcia wraz z ich opisem oraz budżetem. Chcemy ukazać w przejrzysty i możliwie zrozumiały sposób wypracowane dokumenty jednak docelowo w LSR budżet będzie miał formę tabel. 

 

  • cele i przedsięwzięcia wraz z opisem, wskaźnikami i budżetem– pobierz
  • formularz uwag – pobierz

 

Na  Państwa uwagi czekamy  do 29.05.2023, do godz. 12.00 . Formularz można wysłać na adres mailowy biuro@kwiatlnu.eu  lub złożyć osobiście w biurze Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra w godzinach pracy biura tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30

Zachęcamy również do korzystania z punktu konsultacyjnego, otwartego od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 13.00, w siedzibie LGD Kwiat Lnu, Czadrów 26.

Dziękujemy za poświęcony czas!


Opublikowano: 04.05.2023

 


Opublikowano: 14.10.2022

 

      W dniach 11-14 października 2022 r. przeprowadziliśmy ostatni cykl spotkań warsztatowych, kończący drugą serię konsultacji dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027. Spotkaliśmy się m.in. z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, sołtysami, organizacjami pozarządowymi, członkami naszego Stowarzyszenia.

Budowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu oparte jest na aktywnym udziale społeczności lokalnej w procesie tworzenia dokumentu. Nasza praca nad strategią rozpoczęła się wiosna br. i od tego momentu mogliśmy liczyć na Państwa uczestnictwo, zarówno na spotkaniach konsultacyjnych na obszarze każdej z gmin będącej członkiem LGD jak i w naszej siedzibie. Wpłynęło do nas wiele ankiet, w których chętnie oceniali Państwo warunki życia w swojej gminie, wskazywali na obszary, które ciągle wymagają poprawy, usprawnienia, wzmocnienia. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie. Państwa głos jest dla nas niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania.

 


Opublikowano: 06.10.2022

 

Zaproszenie na ostatni cykl spotkań warsztatowych, kończący drugą serię konsultacji dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021-2027.

 

Zapraszamy na spotkania warsztatowe, które odbędą się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu, Czadrów 26  (budynek Inkubatora Przedsiębiorczości), w dniach:

– 11 października 2022 (wtorek), o godz. 16.00 (cyfryzacja i Smart Village);

– 12 października 2022 (środa), o godzinie 10.00  (cele i hierarchia);

– 13 października 2022 (czwartek), godz. 10.00 (wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju);

– 14 października 2022 (piątek), godz. 10.00 (partnerski proces zarządzania).

 

Przed nami ostatni cykl spotkań kończący drugą serię konsultacji, na których chcielibyśmy z Państwem podsumować dotychczasową pracę, ale i doprecyzować dotychczas wyrażone poglądy, potrzeby, oczekiwania.

Budowanie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu oparte jest na aktywnym udziale społeczności lokalnej w procesie tworzenia dokumentu. Nasza praca nad strategia rozpoczęła się wiosna br. i od tego momentu mogliśmy liczyć na Państwa uczestnictwo, zarówno na spotkaniach konsultacyjnych na obszarze każdej z gmin będącej członkiem LGD jak i w naszej siedzibie. Wpłynęło do nas wiele ankiet, w których chętnie oceniali Państwo warunki życia w swojej gminie, wskazywali na obszary, które ciągle wymagają poprawy, usprawnienia, wzmocnienia. Dziękujemy za dotychczasowe zaangażowanie. Państwa głos jest dla nas niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 10 października 2022 (poniedziałek), e-mailowo lub pod numerem telefonu 75 741 18 04. Planowany czas spotkania do 3 godzin.

Zachęcamy również do korzystania z punktu konsultacyjnego, otwartego od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 13.00, w siedzibie LGD Kwiat Lnu, Czadrów 26.


Opublikowano: 08.09.2022 

 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres 2021-2027,  30 sierpnia 2022 r. w siedzibie LGD Kwiat Lnu odbył się warsztat ekologiczny + szkolenie klimatyczne. Omówione zostały m.in. zmiany klimatyczne, które już dostrzegamy w życiu codziennym, działania, jakie lokalnie powinniśmy podejmować i wspierać oraz problemy energetyczne, jakie stoją przed nami teraz i w przyszłości. Uczestnikom dziękujemy za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju.


Opublikowano: 22.08.2022 

 

 


Opublikowano: 19.08.2022

Aktualizowano: 16.09.2022

 

II SERIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

W dniach 8-12 sierpnia 2022 r., w siedzibie LGD Kwiat Lnu, w ramach II SERII KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, odbyły się fokusy dla przedstawicieli rolników, jst, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, seniorów. Podczas spotkań wspólnie zastanawialiśmy się nad potrzebami,  uwarunkowaniami, rodzajami interwencji lub oczekiwanymi zmianami. Ostatni fokus, przeznaczony dla młodzieży, odbył się 16 września. Fokusy prowadził Pan Bohdan Kamiński. 

Zachęcamy również do korzystania z punktu konsultacyjnego, otwartego od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 13.00, w siedzibie LGD Kwiat Lnu, Czadrów 26.


Opublikowano: 01.08.2022

 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu  serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu.

 

Lokalna Grupa Działania  Kwiat Lnu zaprasza na drugą serię konsultacji, podczas których wspólnie zastanowimy się nad potrzebami,  uwarunkowaniami, rodzajami interwencji lub oczekiwanymi zmianami. Zapraszamy przedstawicieli rolników, jst, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, seniorów oraz młodzieży na spotkania fokusowe, które odbędą się w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu, Czadrów 26  (budynek Inkubatora Przedsiębiorczości).

 

Harmonogram spotkań:

rolnicy – 08.08.2022, godz.15.30;

przedsiębiorcy – 09.08.2022, godz. 16.00;

jst – 10.08.2022, godz. 10.00;

ngo – 11.08.2022, godz. 16.00;

seniorzy – 12.08.2022, godz. 10.00;

młodzież – 16.09.2022, godz. 10.00.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie swojego udziału pod numerem telefonu 75 741 18 04.

Państwa głos jest dla nas niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania.

————-

Zachęcamy również do korzystania z punktu konsultacyjnego, otwartego od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 13.00, w siedzibie LGD Kwiat Lnu, Czadrów 26.


Opublikowano: 26.07.2022

 

Szanowni Państwo,

Miło nam poinformować, że w dniu 25.07.2022r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00023-6934-UM0100030/22 w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022

 


Opublikowano: 01.06.2022

 

Szanowni Państwo,

prowadzimy sondaż opinii, które staną się podstawą opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na okres 2021-2027. LSR obejmie obszar Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu. Każdy mieszkaniec lub przedsiębiorca działający na tym terenie może wypełnić ankietę. Wyrażenie opinii w ankiecie zajmuje ok. 10 minut. Wypełnienie ankiety jest całkowicie anonimowe. Przesłane opinie są dla nas bardzo cenne.

Z góry dziękujemy za zaangażowanie w społeczne konsultacje przy opracowaniu Lokalnej Strategii Rozwoju!

Zapraszamy do wypełnienia formularza:

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KWIAT LNU – SONDAŻ OPINII

 

Zachęcamy również do korzystania z punktu konsultacyjnego, otwartego od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 13.00, w siedzibie LGD Kwiat Lnu, Czadrów 26.


Opublikowano: 03.06.2022

W dniu 03.06.2022 r.  w godzinach 09.30- 13.00 odbyły się dziewiąte warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Lubawce. 

Warsztaty prowadził Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Lubawka oraz Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury. 

 


Opublikowano: 02.06.2022

W dniu 02.06.2022 r.  w godzinach 13.30- 17.00 odbyły się ósme warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Boguszowie- Gorcach.

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Boguszów- Gorce oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury.Opublikowano: 02.06.2022

 


Opublikowano: 02.06.2022

W dniu 02.06.2022 r.  w godzinach 09.30- 13.00 odbyły się siódme warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Bibliotece+ Centrum Kultury w Czarnym Borze. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Czarny Bór oraz Bibliotece+ Centrum Kultury. 

 


Opublikowano: 01.06.2022

 

W dniu 01.06.2022 r.  w godzinach 09.30- 13.00 odbyły się szóste warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Urzędzie Gminy Marciszów. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Marciszów oraz Urzędowi Gminy. 

 


Opublikowano:31.05.2022

W dniu 31.05.2022 r.  w godzinach 13.30- 17.00 odbyły się piąte warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości Gmina Kamienna Góra. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Kamienna Góra oraz Inkubatorowi Przedsiębiorczości.  

 


Opublikowano:31.05.2022

 

W dniu 31.05.2022 r.  w godzinach 9.30- 13.00 odbyły się czwarte warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Urzędzie Miasta Kamienna Góra. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Kamienna Góra oraz Urzędowi Miasta.  

 


Opublikowano: 30.05.2022

W dniu 30.05.2022 r. w godzinach 9.30- 13.00 odbyły się trzecie warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Gminnym Centrum Biblioteczno-Kulturalne w Starych Bogaczowicach. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Stare Bogaczowice  oraz Centrum Biblioteczno-Kulturalnemu. 

 


Opublikowano: 26.05.2022

 

W dniu 26.05.2022 r. w godzinach 9.30- 13.00 odbyły się drugie warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Tym razem spotkanie odbyło się w Teatrze Zdrojowym im. Henryka Wieniawskiego. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Uzdrowiskowej Gminie Szczawno-Zdrój oraz Teatrowi Zdrojowemu im. Henryka Wieniawskiego.

 


Opublikowano: 24.05.2022

 

W dniu 24.05.2022 r. odbyły się pierwsze warsztaty I SERII ws. KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dot. nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu.

Spotkanie odbyło się w Mieroszowskim Centrum Kultury w Mieroszowie. 

Warsztaty prowadzi Pan Bohdan Kamiński. 

Dziękujemy za gościnę Gminie Mieroszów oraz Mieroszowskiemu Centrum Kultury.


Opublikowano:20.05.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Opublikowano:19.05.2022

 

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” zaprasza do wspólnej oceny naszego potencjału, diagnozy potrzeb, przedstawiania swoich opinii, pomysłów, określania kierunków rozwoju obszaru. Każdy głos jest niezwykle istotny i ma realny wpływ na kierunki i cele działań w nowym, kolejnym okresie programowania.

Zapraszamy przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców na spotkania warsztatowe, które odbędą się w każdej z gmin z terenu LGD „Kwiat Lnu”.

 

Harmonogram spotkań:

Mieroszów – 24.05.2022, godz. 9.30-13.00 – Mieroszowskie Centrum Kultury, ul. Żeromskiego 28, Sala wystawowa (parter);

SzczawnoZdrój – 26.05.2022, godz. 9.30-13.00 – Teatr Zdrojowy im. H. Wieniawskiego,  ul. T. Kościuszki 19, Sala Kameralna Teatru Zdrojowego;

Stare Bogaczowice – 30.05.2022, godz. 9.30-13.00 – Gminne Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Starych Bogaczowicach, ul. Główna 148, Sala konferencyjna (I piętro);

Kamienna Góra – 31.05.2022, godz. 9.30-13.00 – Urząd Miasta Kamienna Góra, Plac Grunwaldzki 1, Sala witrażowa (I piętro);

Gmina Kamienna Góra – 31.05.2022, godz. 13.30-17.00 – Inkubator Przedsiębiorczości Gminy Kamienna Góra, Czadrów 26, Sala konferencyjna (parter);

Marciszów – 01.06.2022, godz. 9.30-13.00 – Urząd Gminy Marciszów, ul. Szkolna 6, Sala posiedzeń;

Czarny Bór – 02.06.2022, godz. 9.30-13.00 – Biblioteka+ Centrum Kultury w Czarnym Borze, ul. Sportowa 43, Sala konferencyjna;

Boguszów-Gorce – 02.06.2022, godz. 13.30-17.00 – Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Boguszowie – Gorcach, Plac Odrodzenia 4, Galeria Barbórka (I piętro);

Lubawka – 03.06.2022, godz. 9.30-13.00 – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce, ul. Kamiennogórska 19, Sala widowiskowa.

 

 


Opublikowano:29.04.2022

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu rozpoczyna pracę nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027. 

W dniu 29.04.2022 r. został złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego wniosek  o przyznanie pomocy w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2022

 

Opis procesu przygotowania LSR oraz plan włączenia społeczności – pobierz