Rozwój infrastruktury turystycznej – NABÓR 29/2024

Opublikowano: 30 listopada 2023


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 29/2024

 

Rozwój infrastruktury turystycznej

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach zakresu o którym mowa w § 2ust.1 pkt 6, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)

 

Cel ogólny 

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na wykorzystaniu zasobów obszaru z poszanowaniem środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu do 2022 (23) r.

 

Cel szczegółowy 

Region z zadbaną przestrzenią publiczną i środowiskiem, atrakcyjny turystycznie

 

Przedsięwzięcie

1.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej

 

Termin składania wniosków

od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

 

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra

 

Tryb składania wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. Jednocześnie informujemy,  że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami: 
1. w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika.
2. 2 płyty CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).

 

Forma wsparcia – refundacja.

 

Limit środków: – 100 000,00 Euro (400 000,00 zł).

 

Maksymalna kwota pomocy – 400 000,00 zł

 

Uprawnieni wnioskodawcy

 • Gmina jeżeli jej obszar jest obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach której zamierza realizować operację.
 • Samorządowa instytucja kultury.

 

Intensywność pomocy

 •  do 63,63% –  jednostki sektora finansów publicznych.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność z przedsięwzięciem: utworzenie, przebudowanie obiektów infrastruktury turystycznej.
3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 r. poz. 664; zm.),
 • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 • lokalnymi kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 12 (załącznik nr 4 do ogłoszenia),

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

 

Informacja o załącznikach

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku. 
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru projektów.

 

Miejsce udostępniania dokumentów
Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu – dostępna jest na stronie www.kwiatlnu.eu
Pozostałe dokumenty: 

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy, 
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy i inne
  dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Kwiat Lnu (Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra) w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:30 do 15:30 do 11 stycznia 2024 r. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

 • Wniosek o Przyznanie Pomocy – pobierz,    pdf – pobierz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy – pobierz
 • Wniosek o Płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełnienia Wniosku o Płatność – pobierz

 

UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w §8 ust. 2 i 3 procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia, cytat:
2. W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryteriach według ważności 1 i lub 2 kryterium. 
3. W przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD wniosku – wsparcie otrzyma wniosek złożony wcześniej.

 

Dokumenty aplikacyjne dostępne są również na www.arimr.gov.pl

 

Załączniki dodatkowe:
1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu –pobierz 

2. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu – pobierz

3. Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia –pobierz

4. Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków –pobierz

5. Statut Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu – pobierz

 

UWAGA dla wnioskodawców
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa wniosek na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD ma możliwość poproszenia Państwa do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów podczas oceny. 
  Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. uzasadnienie przyjętych rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i inne.
 • Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w §8 ust. 2 i 3 procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia, cytat:
  ust. 2. W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryteriach według ważności 1 i lub 2 kryterium.
  ust.3. W przypadku jeśli dwa lub więcej Wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności Wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD Wniosku – wsparcie otrzyma Wniosek złożony wcześniej.
 • Każdy wnioskodawca ma prawo do wycofania złożonego wniosku. O wycofaniu wniosku wnioskodawca ma obowiązek powiadomić na piśmie LGD Kwiat Lnu. Jeśli wnioskodawca wycofał wniosek , może złożyć ponownie nowy wniosek w trakcie trwania danego naboru.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji. 
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.