Nabór wniosków

Opublikowano: 30 lipca 2018


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2018

 Podejmowanie działalności gospodarczej

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej
(w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z póź. zmianami)

 

Termin składania wniosków
od 13 sierpnia 2018r. do 10 września 2018r.

 

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

 

Tryb składania wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00.
Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:

1. w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika
2. 2 płyty CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).

 

Forma wsparcia – premia

 

Wysokość premii – 75 000,00zł

 

Intensywność pomocy – 100%

 

Uprawnieni wnioskodawcy:
Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zamieszkałe na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Kwiat Lnu.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej.
3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
• warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390 i Dz. U. z 2017 poz. 1588),
• weryfikacją wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
• warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
• ocena zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
• kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 19 (załącznik nr 4 do ogłoszenia),
4. Operacji przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

 

Informacja o załącznikach:
• Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
• Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
• Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. zaświadczenie z PUP, dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy i inne.

 

Miejsce udostępniania dokumentów:
Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu – dostępna jest na stronie www.kwiatlnu.eu
Pozostałe dokumenty:
• formularz wniosku o przyznanie pomocy,
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o przyznaniu pomocy,
dostępne na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

 

Limit środków w ramach naboru –1 125 000,00zł

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie LGD do 06 września 2018r. w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w §8 ust. 2 i 3 procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia, cytat:
2. W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryteriach według ważności 1 i lub 2 kryterium.
3. W przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD wniosku – wsparcie otrzyma wniosek złożony wcześniej.

 

Ogłoszenie o naborze wniosku – pobierz

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:
1. Karta weryfikacji wstępnej wniosku o przyznanie pomocy –pobierz
2. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. – pobierz
3. Karta zgodności z LSR Kryteria wyboru projektów – pobierz
4. Kryteria wyboru projektów z zakresu podejmowanie działalności gospodarczej LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz
5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz
6. Uzasadnienie wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji – pobierz
7. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW na lata 2014-2020 – pobierz

 

Dokumenty aplikacyjne:
Dostępne są na stronie www.arimr.gov.pl

 

Załączniki dodatkowe:
1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu – pobierz
2. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu – pobierz
3. Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia – pobierz
4. Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków – pobierz

 

UWAGA dla wnioskodawców.
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:
• Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
• Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
• LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD ma możliwość poproszenia Państwa do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów podczas oceny. 
• Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
• Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
• Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. zaświadczenie z PUP, dokumenty potwierdzające doświadczenie wnioskodawcy i inne.
• Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w §8 ust. 2 i 3 Procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia, cytat:
2. W przypadku gdy dwa lub więcej Wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryterium według ważności 1 i lub 2 kryterium.
3.W przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia wniosku w LGD – wsparcie otrzyma wniosek złożony wcześniej.
• Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków, na co jest tylko 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
• Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że biuro prowadzi doradztwo w zakresie naboru do 06 wrzesnia 2018 r.