Warsztat refleksyjny

Opublikowano: 31 stycznia 2019


Zgodnie z wytycznymi 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku każdego roku Lokalne Grupy Działania są zobowiązane do przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego.

 

Warsztat refleksyjny w Lokalnej Grupie Działania Kwiat Lnu odbył się 30 stycznia 2019 r. w Bramie Sudeckiej w Lubawce. Uczestniczyli w nim. członkowie LGD: w tym przedstawiciele Zarządu i Rady, pracownicy biura, pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz prezes Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa Ducha Gór.  Całość moderował Pan Mariusz Wachowicz z firmy Omikron z Warszawy.

Bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jego efektów oraz zmiany w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju pozwoli nam na opracowanie rzetelnych rekomendacji, które posłużą do aktualizacji tego dokumentu. Zgodnie z planem komunikacji aktualizacja LSR odbywać się będzie w drugim kwartale roku. Wówczas oprócz rekomendacji wypracowanych na warsztacie refleksyjnym pod uwagę będą brane uwagi wszystkich mieszkańców LGD.

Spotkanie odbywało się według scenariusza:

1. Przywitanie i wprowadzenie

2. Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego

Dyskusja nt.: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
• Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
• Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
• Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

3. Prezentacja postępu realizacji wskaźników LSR

Dyskusja nt.: Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?
• Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?
• Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

4. Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków

Dyskusja nt.: Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
• W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
• Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
• Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?
W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
• Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
• Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?
W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
• Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
• Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
• Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?
Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
• Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?

Wszystkim uczestnikom warsztatu bardzo dziękujemy za cenne uwagi i merytoryczną dyskusję.