Tworzenie lub modernizacja tras turystycznych

Opublikowano: 19 lutego 2019


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2019/G

na PROJEKTY GRANTOWE

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia MRiRW z  24 września 2015 r.(Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861)

 

Cel projektu grantowegoRozwój infrastruktury turystycznej

 

Zadania projektu grantowego – Utworzenie lub zmodernizowanie tras turystycznych

 

Termin składania wniosków – od 05 marca 2019r. do 02 kwietnia 2019r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

 

Tryb składania wniosków
1. Wnioski należy wypełniać w generatorze wniosków – generator
2. Po wypełnieniu wniosku w generatorze należy go wydrukować, podpisać oraz złożyć w biurze LGD Kwiat Lnu zgodnie z terminem zawartym w ogłoszeniu, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16:00.
3. Suma kontrolna wniosku z generatora i złożonego wydruku musi być taka sama.
4. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej składa się bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w biurze LGD Kwiat Lnu w terminie zawartym w ogłoszeniu.

 

Czas realizacji zadania – do 30.09.2020 r.

 

Forma wsparcia – dotacja

 

Wysokość dotacji –od 5 000 zł. do 30 000 zł.

 

Limit środków w ramach naboru – 120 000,00 zł

 

Intensywność pomocy – 100%

 

Uprawnieni wnioskodawcy:
a) Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS
b) Jednostki samorządu terytorialnego
c) Samorządowa Instytucja Kultury

 

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w sposób, w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność z zakresem tematycznym
3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
• warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 861)
• weryfikacją wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
• warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
• oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
• kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 14 (załącznik nr 4 do ogłoszenia),
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

 

Informacja o załącznikach:
• Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
• Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
• Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. umowy partnerskie, listy obecności ze spotkań konsultacyjnych itp.

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:
1. Karta weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu – pobierz
2. Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 – pobierz
3. Karta oceny zgodności z LSR – pobierz
4. Kryteria wyboru projektów grantowych LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania inwestycyjne – pobierz
5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz
6. Uzasadnienie wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru projektów grantowych – pobierz
7. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętym PROW na lata 2014-2020 – pobierz

 

Miejsce udostępniania dokumentów:
• Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu – pobierz
Wzór wniosku o powierzenie grantu – pobierz
Regulamin naboru – pobierz
Procedura oceny i wyboru grantobiorców – pobierz
Kryteria wyboru projektów grantowych – pobierz
• Procedura przekazania i rozliczania grantu – pobierz
• Umowa o powierzeniu grantu – pobierz
• Karta monitoringu merytorycznego i finansowego – pobierz
• Sprawozdanie końcowe – pobierz

– dostępne na stronie www.kwiatlnu.eu

 

Ogłoszenie o naborze wnioskówpobierz

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Doradztwo jest prowadzone przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w zakresie wypełniania wniosków wraz z załącznikami, osobiście do dnia 29 marca 2019r. w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się.

 

UWAGA: Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru grantobiorców § 7 ust. 2 cyt. w przypadku jeśli dwa lub więcej Wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności Wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD Wniosku – wsparcie otrzyma Wniosek złożony wcześniej.

 

 

                   europa1   europa2  europa3

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.