Projekt Grantowy

Opublikowano: 3 października 2017


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2017/G

 

na PROJEKTY GRANTOWE rozwijające potencjał społeczności lokalnych z zakresu edukacji ekologicznej 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust1 pkt.1  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

 

Zadania projektu granowego

Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji poprzez edukację przyrodniczą i klimatyczną

 

Termin składania wniosków

od 18 października 2017r. do 16 listopada 2017r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

 

Tryb składania wniosków

1.Wnioski należy wypełniać w generatorze wniosków – generator 

2.Po wypełnieniu wniosku w generatorze należy go wydrukować, podpisać oraz złożyć w biurze LGD Kwiat Lnu zgodnie z terminem zawartym w ogłoszeniu, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16:00.

3.Suma kontrolna wniosku z generatora i złożonego wydruku musi być taka sama.

4.Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej składa się bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do biura LGD Kwiat Lnu w terminie zawartym w ogłoszeniu.

 

Czas realizacji zadania – maksymalnie 6 m-cy.

 

Forma wsparcia – dotacja

 

Wysokość dotacji – od 5 000zł do 6 250zł

 

Limit środków w ramach naboru – 75 000,00zł

 

Intensywność pomocy – 100%

 

Uprawnieni wnioskodawcy:

a) Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS

b) Jednostki samorządu terytorialnego

 

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że:

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:

1.Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w sposób, w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2.Zgodność z zakresem tematycznym

3.Złożony wniosek musi być zgodny z:

 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390), 
 • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 • kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 16 (załącznik nr 4 do ogłoszenia),

4.Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

 

Informacja o załącznikach:

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji  (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. umowy partnerskie, listy obecności ze spotkań konsultacyjnych itp.

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:

1.Karta oceny wstępnej – pobierz

2.Karta weryfikacji zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 – pobierz

3.Karta oceny zgodności z celem głównym i celami szczegółowymi LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników – pobierz

4.Kryteria wyboru projektów – pobierz

5.Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki pobierz

6.Uzasadnienie wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji – pobierz

 

Miejsce udostępniania dokumentów:

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu – pobierz
 • Wzór wniosku o powierzenie grantu – pobierz
 • Regulamin naboru – pobierz
 • Procedura oceny i wyboru grantobiorców – pobierz
 • Kryteria wyboru projektów grantowych – pobierz
 • Procedura przekazania i rozliczania grantu – pobierz
 • Umowa o powierzeniu grantu – pobierz
 • Karta monitoringu merytorycznego i finansowego – pobierz
 • Sprawozdanie końcowe – pobierz 

 

– dostępne na stronie www.kwiatlnu.eu

 

Ogłoszenie o naborze wniosków – pobierz

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom:

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w zakresie wypełniania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie LGD do 10 listopada 2017r. w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się.

 

UWAGA

Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru grantobiorców  § 9 w przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą ilość punktów o kolejności wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data i kolejność złożenia w LGD Wniosku – wsparcie otrzyma Wniosek złożony wcześniej.