Podejmowanie działalności gospodarczej 21/2021/P – nabór

Opublikowano: 17 grudnia 2021


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 21/2021

 

PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin wiejskich: Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i gmin miejskich: Boguszów-Gorce i Szczawno-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej 

w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)

 

Przedsięwzięcie

1.3.1 Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych w tym przez osoby z grupy defaworyzowanej określonej w LSR

 

Termin składania wniosków

od 31 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu, Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra.

 

Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, po wcześniejszym umówieniu się.  Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:

1. w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika,

2. na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).

 

Forma wsparcia – premia

 

Limit środków w ramach naboru – 206 250 euro (825 000,00 zł.)

 

Kwota pomocy –75 000,00  zł. 

 

Intensywność pomocy – 100%

 

Uprawnieni wnioskodawcy

 • Osoby fizyczne będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, pełnoletnie, zameldowane na obszarze wiejskim objętym LSR LGD Kwiat Lnu.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez podejmowanie działalności gospodarczej.

3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.),
 • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 • lokalnymi kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 1(załącznik nr 4 ogłoszenia)

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia)

 

 

Informacja o załącznikach

 • wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
 • do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia.)
 • do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru projektów np. uzasadnienie przyjętych rozwiązań innowacyjnych i inne.

 

Miejsce udostępniania dokumentów

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu,
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu – www.kwiatlnu.eu oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Kwiat Lnu (Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra), w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:30 do 15:00  do dnia 25 stycznia 2022 r. po wcześniejszym umówieniu się. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

 

UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej  § 8 pkt. 2 i 3 Procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia cytat:

2. W przypadku gdy dwa lub więcej Wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryterium według ważności 1 i lub 2 kryterium.

3. W przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia wniosku w LGD – wsparcie otrzyma wniosek złożony wcześniej.

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

 • Wniosek o Przyznanie Pomocy – pobierz,  pdf-pobierz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy – pobierz
 • Biznesplan w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – pobierz
 • Aktualny formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz


Pozostałe dokumenty związane z naborem:
 

 • Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie podejmowanie działalności gospodarczej – pobierz
 • Wniosek o Płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – pobierz
 •  Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – pobierz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz
 •   Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – pobierz

 

Załączniki dodatkowe:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu – pobierz
 • Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu – pobierz
 • Statut LGD Kwiat Lnu – pobierz
 • Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia LGD Kwiat Lnu – pobierz
 • Wzór wniosku o nadanie nr producenta (dla potencjalnego beneficjenta) 0 wpis do ewidencji producentów – do złożenia we właściwym Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pobierz

 

UWAGA dla wnioskodawców
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa wniosek na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD ma możliwość poproszenia Państwa do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów podczas oceny. 
 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. uzasadnienie przyjętych rozwiązań innowacyjnych, sprzyjających ochronie środowiska i inne.
 • Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w §8 ust. 2 i 3 procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia, cytat:
  ust. 2. W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryteriach według ważności 1 i lub 2 kryterium.
  ust.3. W przypadku jeśli dwa lub więcej Wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności Wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD Wniosku – wsparcie otrzyma Wniosek złożony wcześniej.
 • Każdy wnioskodawca ma prawo do wycofania złożonego wniosku. O wycofaniu wniosku wnioskodawca ma obowiązek powiadomić na piśmie LGD Kwiat Lnu. Jeśli wnioskodawca wycofał wniosek , może złożyć ponownie nowy wniosek w trakcie trwania danego naboru.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji. 
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.