rozwijanie działalności gospodarczej

Opublikowano: 3 lutego 2020


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 12/2020

ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. c Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.)

 w zakresie kodu PKD:

55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

 

Termin składania wniosków

od 17 lutego 2020r. do 12 marca 2020r. 

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

 

Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15:30.

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:

1. w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika

2. na płycie CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).

 

Forma wsparcia – refundacja

 

Maksymalna kwota pomocy – 272 948,00zł

 

Intensywność pomocy – do 70%

 

Limit środków w ramach naboru – 1 091 792,00 zł

 

Uprawnieni wnioskodawcy

 –  Osoby fizyczne, jeśli miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Kwiat Lnu,

 –  Osoby prawne, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Kwiat Lnu.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność z zakresem tematycznym – Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez rozwijanie działalności gospodarczej.

3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390),
 • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności z LSR(załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 • kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 24 (załącznik nr 4 do ogłoszenia).

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

 

Informacja o załącznikach

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia),
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. uzasadnienie przyjętych rozwiązań innowacyjnych, zaświadczenie za udział w szkoleniu wystawione przez biuro LGD i inne.

 

Miejsce udostępniania dokumentów

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu,
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu – www.kwiatlnu.eu oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Kwiat Lnu (ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka), w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:30 do 15:30 do dnia 10 marca 2020 r. po wcześniejszym umówieniu się. 

UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej  § 8 pkt. 2 i 3 Procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia cytat:

2. W przypadku gdy dwa lub więcej Wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryterium według ważności 1 i lub 2 kryterium.

3. W przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia wniosku w LGD – wsparcie otrzyma wniosek złożony wcześniej.

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

 • Wniosek o Przyznanie Pomocy – pobierz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy – pobierz
 • Biznesplan w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – pobierz
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz
 • Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – pobierz
 • Aktualny formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz

 

 Pozostałe dokumenty związane z naborem: 

1.      Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – pobierz

2.      Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji – pobierz

3.      Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych – pobierz

4.      Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych – pobierz

5.      Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – pobierz

6.      Wniosek o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – pobierz

7.      Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej – pobierz

8.      Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) – pobierz

9.      Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu – pobierz

 

Załączniki dodatkowe:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu – pobierz
 • Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu – pobierz
 • Statut LGD Kwiat Lnu – pobierz
 • Procedura wyboru operacji LGD Kwiat Lnu – pobierz
 • Wzór wniosku o nadanie nr producenta (dla potencjalnego beneficjenta)/0 wpis do ewidencji producentów – do złożenia we właściwym Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pobierz