Nabór grantowy 12/2019/G – uzupełniający

Opublikowano: 4 września 2019


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 12/2019/G ( uzupełniający )

na PROJEKTY GRANTOWE

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (w ramach zakresu, o którym mowa w §2 ust1 pkt.1  Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. z póź. zmianami)

 

Cel projektu grantowegoPobudzenie, wzmocnienie aktywności społecznej i integracji oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców poprzez udział w warsztatach i wydarzeniach realizowanych w ramach  projektów grantowych

 

Zadania projektu granowego Warsztaty rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna

 

Termin składania wniosków

od 18 września 2019r. do 04 października 2019r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu, ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

 

Tryb składania wniosków

  1. Wnioski należy wypełniać w generatorze wniosków – generator
  2. Po wypełnieniu wniosku w generatorze należy go wydrukować, podpisać oraz złożyć w biurze LGD Kwiat Lnu zgodnie z terminem zawartym w ogłoszeniu, w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura.
  3. Suma kontrolna wniosku z generatora i złożonego wydruku musi być taka sama.
  4. Wniosek wraz z załącznikami w wersji papierowej składa się bezpośrednio tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do biura LGD Kwiat Lnu w terminie zawartym w ogłoszeniu.

 

Czas realizacji zadaniamaksymalnie do 31.01 2020 r.

 

Forma wsparciadotacja

 

Wysokość dotacji8 100,00  zł.

 

Limit środków w ramach naboru8 100,00 zł.

 

Intensywność pomocy100%

 

Uprawnieni wnioskodawcy:

  1. a) Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS
  2. b) Jednostki samorządu terytorialnego
  3. c) Samorządowa Instytucja Kultury

 

Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że:

  1. a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub
  2. b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
  3. c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru:
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w sposób, w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność z zakresem tematycznym 
3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
• warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390 i Dz. U. z 2017 poz. 1588), 
• weryfikacją wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
• warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
• oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
• kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 15 (załącznik nr 4 do ogłoszenia),
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

 

Informacja o załącznikach:
• Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku. 
• Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
• Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. umowy partnerskie, listy obecności ze spotkań konsultacyjnych itp.

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:
1. Karta weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu – pobierz
2. Karta weryfikacji zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. – pobierz
3. Karta oceny zgodności z LSR – pobierz
4. Kryteria wyboru projektów grantowych LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 działania nieinwestycyjne – pobierz
5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz
6. Uzasadnienie wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru projektów grantowych – pobierz

 

Miejsce udostępniania dokumentów:
• Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu – pobierz
• Wzór wniosku o powierzenie grantu – pobierz
• Regulamin naboru – pobierz
• Procedura oceny i wyboru grantobiorców – pobierz
• Kryteria wyboru projektów grantowych – pobierz
• Procedura przekazania i rozliczania grantu – pobierz
• Umowa o powierzeniu grantu – pobierz
• Karta monitoringu merytorycznego i finansowego – pobierz
• Sprawozdanie końcowe – pobierz

 

– dostępne na stronie www.kwiatlnu.eu

 

Ogłoszenie o naborze wniosków – pobierz

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom: 
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w zakresie wypełniania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie LGD

do 1-ego października 2019r. w godzinach pracy biura,  po wcześniejszym umówieniu się.

 

UWAGA Zgodnie z Procedurą oceny i wyboru grantobiorców § 7 ust. 2 cyt. w przypadku jeśli dwa lub więcej Wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności Wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD Wniosku – wsparcie otrzyma Wniosek złożony wcześniej.

 

                   europa1   europa2  europa3

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.