KONKURS OTWARTY

Opublikowano: 17 sierpnia 2018


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2018

 

Infrastruktura: rekreacyjna lub kulturalna

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin: Boguszów-Gorce, Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i Szczawno-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
(w ramach zakresu o którym mowa w § 2ust.1 pkt6 Rozporządzenia MRiRW z 24 września 2015r.z póź. zmianami)

 

Przedsięwzięcie

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacyjne i kulturowe

 

Termin składania wniosków
od 31 sierpnia 2018r. do 14 września 2018r.

 

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka

 

Tryb składania wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami: 
1. w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika
2. 2 płyty CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).

 

Forma wsparcia – refundacja.

 

Intensywność pomocy
• do 63,63% – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

 

Uprawnieni wnioskodawcy
• Gmina jeżeli jej obszar jest obszarem wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach której zamierza realizować operację.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność z przedsięwzięciem: zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacyjne i kulturowe
3. Złożony wniosek musi być zgodny z:
• warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 i Dz. U. z 2016 poz. 1390 i Dz. U. z 2017 poz. 1588), 
• weryfikacją wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
• warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
• ocena zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
• kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 12 (załącznik nr 4 do ogłoszenia),
4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

 

Informacja o załącznikach
• Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku. 
• Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
• Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów.

 

Miejsce udostępniania dokumentów
Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu – dostępna jest na stronie www.kwiatlnu.eu
Pozostałe dokumenty
• formularz wniosku o przyznanie pomocy, 
• formularz wniosku o płatność,
• formularz umowy o przyznaniu pomocy i inne
dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

 

Limit środków w ramach naboru zgodnie z przedsięwzięciem:
• 1.1.1 – Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na potrzeby rekreacyjne i kulturowe 316 236,36zł

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Kwiat Lnu (ul. Dworcowa 33, 58-420 Lubawka) w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 8:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

 

UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w §8 ust. 2 i 3 procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia, cytat:
2. W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryteriach według ważności 1 i lub 2 kryterium. 
3. W przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD wniosku – wsparcie otrzyma wniosek złożony wcześniej.

 

Ogłoszenie o naborze wniosku – pobierz 

 

Wykaz załączników do ogłoszenia:
1. Karta weryfikacji wstępnej wniosku o przyznanie pomocy –pobierz
2. Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – pobierz
3. Karta zgodności z LSR Kryteria wyboru projektów – pobierz
4. Kryteria wyboru projektów z zakresu budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz ochrona zabytków LGD Kwiat Lnu w ramach realizacji LSR 2014-2020 – pobierz
5. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki – pobierz 
6. Uzasadnienie wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji – pobierz 

 

Dokumenty aplikacyjne:
dostępne są na www.arimr.gov.pl

 

Załączniki dodatkowe:
1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu –pobierz 
2. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu – pobierz
3. Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia –pobierz 
4. Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków –pobierz

 

UWAGA dla wnioskodawców
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

o Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
o Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
o LGD ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD ma możliwość poproszenia Państwa do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów podczas oceny. 
o Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
o Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
o Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. uzasadnienie przyjętych rozwiązań innowacyjnych, sprzyjających ochronie środowiska i inne.
o Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w §8 ust. 2 i 3 procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia, cytat:
ust. 2. W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryteriach według ważności 1 i lub 2 kryterium.
ust.3. W przypadku jeśli dwa lub więcej Wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności Wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD Wniosku – wsparcie otrzyma Wniosek złożony wcześniej.

o Każdy wnioskodawca ma prawo do wycofania złożonego wniosku. O wycofaniu wniosku wnioskodawca ma obowiązek powiadomić na piśmie LGD Kwiat Lnu. Jeśli wnioskodawca wycofał wniosek , może złożyć ponownie nowy wniosek w trakcie trwania danego naboru.
o Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski może jednokrotnie poprosić Państwa o uzupełnienie braków w ciągu 7 dni, tj. poprawienie oczywistych omyłek bądź wyjaśnienie wątpliwości. Dlatego tak ważne jest jak najlepsze przygotowanie wniosku i wszystkich załączników.
o Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

                                   europa1   europa2  europa3

                                  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.