Konkurs otwarty 22/2021/KO

Opublikowano: 17 grudnia 2021


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 22/2021

 

Infrastruktura turystyczna

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin wiejskich:  Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów i Stare Bogaczowice i gmin miejskich:  Boguszów-Gorce i Szczawno-Zdrój  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

w ramach zakresu o którym mowa w § 2ust.1 pkt 6, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)

 

Przedsięwzięcie

1.1.2 Rozwój infrastruktury turystycznej

Termin składania wniosków
od 31 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r.

Miejsce składania wniosków
Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu, Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra.

 

Tryb składania wniosków
Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. po wcześniejszym umówieniu się  Jednocześnie informujemy,  że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami: 
1. w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika
2. 2 płyty CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).

 

Forma wsparcia – refundacja.

 

Limit środków: – 368 750 euro (1 475 000,00 zł).

 

Maksymalna kwota pomocy –  184 375 zł.

 

Intensywność pomocy

 •  do 63,63% –  jednostki sektora finansów publicznych.

 

Uprawnieni wnioskodawcy

 • Gmina jeżeli jej obszar jest obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach której zamierza realizować operację.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru
1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
2. Zgodność z przedsięwzięciem: utworzone, przebudowane obiekty infrastruktury turystycznej.
3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2019 r. poz. 664; zm.),
 • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 • lokalnymi kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 12 (załącznik nr 4 do ogłoszenia),
 • Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia).

 

Informacja o załącznikach

 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku. 
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia)
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru projektów.

 

Miejsce udostępniania dokumentów
Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu – dostępna jest na stronie www.kwiatlnu.eu
Pozostałe dokumenty: 

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy, 
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy i inne
  dostępne są na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom
Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Kwiat Lnu (Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra) w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:30 do 15:00 do 19 stycznia 2021 r.  po wcześniejszym umówieniu się. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

 

 • Wniosek o Przyznanie Pomocy – pobierz,    pdf – pobierz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy – pobierz
 • Wniosek o Płatność – pobierz
 • Instrukcja wypełnienia Wniosku o Przyznanie Pomocy – pobierz

 

UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w §8 ust. 2 i 3 procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia, cytat:
2. W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryteriach według ważności 1 i lub 2 kryterium. 
3. W przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD wniosku – wsparcie otrzyma wniosek złożony wcześniej.

 

Dokumenty aplikacyjne dostępne są również na www.arimr.gov.pl

 

Załączniki dodatkowe:
1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu –pobierz 

2. Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu – pobierz

3. Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia –pobierz

4. Procedura ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków –pobierz

5. Statut Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu – pobierz

 

UWAGA dla wnioskodawców
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa wniosek na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD ma możliwość poproszenia Państwa do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów podczas oceny. 
  Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. uzasadnienie przyjętych rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i inne.
 • Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w §8 ust. 2 i 3 procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia, cytat:
  ust. 2. W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryteriach według ważności 1 i lub 2 kryterium.
  ust.3. W przypadku jeśli dwa lub więcej Wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności Wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD Wniosku – wsparcie otrzyma Wniosek złożony wcześniej.
 • Każdy wnioskodawca ma prawo do wycofania złożonego wniosku. O wycofaniu wniosku wnioskodawca ma obowiązek powiadomić na piśmie LGD Kwiat Lnu. Jeśli wnioskodawca wycofał wniosek , może złożyć ponownie nowy wniosek w trakcie trwania danego naboru.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji. 
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.