Inkubator przetwórstwa lokalnego – NABÓR 25/2023

Opublikowano: 30 grudnia 2022


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 25/2023

 

INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO

 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu działająca na terenie gmin wiejskich: Czarny Bór, Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów, Mieroszów, Stare Bogaczowice i gmin miejskich: Boguszów-Gorce i Szczawno-Zdrój ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Zakres tematyczny naboru

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. b, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)

 

Cel ogólny 

Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na wykorzystaniu zasobów obszaru z poszanowaniem środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu do 2022 (23) r.

 

Cel szczegółowy 

Aktywne, innowacyjne podmioty gospodarcze tworzące miejsca pracy, dbające o ochronę środowiska i łagodzenie zmian klimatycznych.

 

Przedsięwzięcie 

1.3.3 Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego

 

Termin składania wniosków

od 16 stycznia 2023 r. do 09 lutego 2023 r.

 

Miejsce składania wniosków

Biuro Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu, Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra.

 

Tryb składania wniosków

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, przy czym bezpośrednio oznacza: osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.  Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez LGD należy składać wraz z wymaganymi załącznikami:

1. w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pełnomocnika,

2. 2 płyty CD wraz z załącznikami (prosimy o nagranie na płycie CD wszystkich załączników, które posiadają Państwo w wersji elektronicznej).

 

Forma wsparcia – refundacja

 

Limit środków w ramach naboru – 116 803,15 Euro (467 212,60 zł.)

 

Maksymalna kwota pomocy – 467 212,60 zł.

 

Uprawnieni wnioskodawcy

 • Gmina jeżeli jej obszar jest obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju, w ramach której zamierza realizować operację.
 • Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS.
 • Samorządowa instytucja kultury.

 

Intensywność pomocy

 •  do 63,63% –  jednostki sektora finansów publicznych.
 • 100 % – organizacje pozarządowe.

 

Warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru

1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność z zakresem tematycznym: rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim przez tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego.

3. Złożony wniosek musi być zgodny z:

 • warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.),
 • oceną wstępną (załącznik nr 1 do ogłoszenia),
 • warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020 (załącznik nr 2 do ogłoszenia),
 • oceną zgodności z LSR (załącznik nr 3 do ogłoszenia),
 • lokalnymi kryteriami wyboru projektów oraz uzyskać minimalną liczbę punktów tj. 11 (załącznik nr 4 ogłoszenia)

4. Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 5 do ogłoszenia)

 

Informacja o załącznikach

 • wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku,
 • do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
 • do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych lokalnych kryteriów wyboru projektów np. uzasadnienie przyjętych rozwiązań innowacyjnych i inne.

 

Miejsce udostępniania dokumentów

 • Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu,
 • formularz wniosku o przyznanie pomocy,
 • formularz wniosku o płatność,
 • formularz umowy o przyznaniu pomocy,

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu – www.kwiatlnu.eu oraz na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – www.arimr.gov.pl

 

Miejsce, termin i tryb udzielanego doradztwa wnioskodawcom

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Kwiat Lnu (Czadrów 26, 58-400 Kamienna Góra), w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 7:30 do 15:00  do dnia 8 lutego 2023 r. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

 

UWAGA – kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej  § 8 pkt. 2 i 3 Procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia cytat:

2. W przypadku gdy dwa lub więcej Wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryterium według ważności 1 i lub 2 kryterium.

3. W przypadku jeśli dwa lub więcej wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia wniosku w LGD – wsparcie otrzyma wniosek złożony wcześniej.

 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców:

 • Wniosek o Przyznanie Pomocy – pobierz,  pdf-pobierz
 • Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy – pobierz
 • Biznesplan w zakresie tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego pobierz, pdf – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu – pobierz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 – pobierz
 • Aktualny formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – pobierz


Pozostałe dokumenty związane z naborem:
 

 • Umowa o przyznanie pomocy na operacje w zakresie tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego pobierz
 • Wniosek o Płatność na operacje w zakresie tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego  pobierz
 •  Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność na operacje w zakresie tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego pobierz

 

Załączniki dodatkowe:

 • Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu – pobierz
 • Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD Kwiat Lnu – pobierz
 • Statut LGD Kwiat Lnu – pobierz
 • Procedura oceny wniosków o udzielenie wsparcia LGD Kwiat Lnu – pobierz
 • Wzór wniosku o nadanie nr producenta (dla potencjalnego beneficjenta) 0 wpis do ewidencji producentów – do złożenia we właściwym Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – pobierz

 

UWAGA dla wnioskodawców
Zwracamy Państwa uwagę na kilka ważnych kwestii związanych z ubieganiem się o pomoc:

 • Wnioski o przyznanie pomocy mogą być składane osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną – w przypadku reprezentowania Wnioskodawcy prosimy mieć ze sobą upoważnienie do złożenia wniosku.
 • Przyjmując wniosek pracownik biura LGD ma obowiązek policzyć wszystkie załączone do wniosku załączniki. Prosimy o uporządkowanie składanych dokumentów, co pozwoli na sprawne ich policzenie, a co za tym idzie skrócenie czasu przyjmowania wniosków.
 • LGD ocenia Państwa wniosek na podstawie złożonych dokumentów wypełniając karty ocen. Dlatego prosimy zapoznać się z kartami ocen, które stanowią załączniki do ogłoszenia o naborze. LGD ma możliwość poproszenia Państwa do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia dokumentów podczas oceny. 
 • Wykaz wymaganych załączników składanych wraz z wnioskiem zawiera wzór formularza wniosku.
 • Do wniosku zaleca się przedłożenie uzasadnienia wnioskodawcy do poszczególnych kryteriów wyboru operacji (załącznik nr 6 do ogłoszenia).
 • Do wniosku należy przedłożyć wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie poszczególnych kryteriów wyboru projektów np. uzasadnienie przyjętych rozwiązań innowacyjnych, sprzyjających ochronie środowiska i inne.
 • Kolejność złożenia wniosków może mieć znacznie w sytuacji opisanej w §8 ust. 2 i 3 procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia, cytat:
  ust. 2. W przypadku gdy dwa lub więcej wniosków otrzyma taką samą liczbę punktów w zakresie kryteriów ogółem, w pierwszej kolejności do dofinansowania będą rekomendowane wnioski, które uzyskały większą liczbę punktów w wymienionych kolejno kryteriach według ważności 1 i lub 2 kryterium.
  ust.3. W przypadku jeśli dwa lub więcej Wniosków zostanie ocenionych tak samo w każdym z poszczególnych kryteriów, o kolejności Wniosków na liście rekomendowanych do udzielenia wsparcia będzie decydowała data (kolejność) złożenia w LGD Wniosku – wsparcie otrzyma Wniosek złożony wcześniej.
 • Każdy wnioskodawca ma prawo do wycofania złożonego wniosku. O wycofaniu wniosku wnioskodawca ma obowiązek powiadomić na piśmie LGD Kwiat Lnu. Jeśli wnioskodawca wycofał wniosek , może złożyć ponownie nowy wniosek w trakcie trwania danego naboru.
 • Wnioski wybrane przez LGD są przekazane do Urzędu Marszałkowskiego celem dalszej weryfikacji. 
 • Jeżeli mają Państwo przygotowaną dokumentację zapraszamy do biura LGD w celu sprawdzenia jej poprawności i kompletności. Prosimy o wcześniejsze umówienie się na spotkanie. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.