Czarny Bór, 24.01.2018

Opublikowano: 26 stycznia 2018


Zgodnie z wytycznymi 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na początku każdego roku Lokalne Grupy Działania są zobowiązane do przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego.

 

Warsztat refleksyjny Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu odbył się 24 stycznia 2017 r. w Karczmie Kamiennej w Czarnym Borze. Uczestniczyli w nim : członkowie LGD w tym przedstawiciele Zarządu i Rady, pracownicy biura, pracownica Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz prezeska Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa Ducha Gór.  Całość moderował Pan Mariusz Wachowicz z firmy Omikron z Warszawy.

 

Bieżąca analiza procesu wdrażania i jego efektów oraz zmiany w otoczeniu Lokalnej Strategii Rozwoju pozwoli nam na opracowanie rzetelnych rekomendacji, które posłużą do aktualizacji tego dokumentu. Zgodnie z planem komunikacji aktualizacja LSR odbywa się w drugim kwartale każdego roku. Wówczas oprócz rekomendacji wypracowanych na warsztacie pod uwagę będą brane uwagi wszystkich mieszkańców LGD.

 

Spotkanie odbywało się według scenariusza:

1.Przywitanie i wprowadzenie

 

2.Prezentacja postępu finansowego i rzeczowego

Dyskusja nt.: Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

-Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?

– Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?

-Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

 

3.Prezentacja postępu realizacji wskaźników LSR

Dyskusja nt.: Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji?

-Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?

-Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

 

4.Prezentacja postępów w realizacji procesu naborów wniosków

Dyskusja nt.:  Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadowalająca? W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

-W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?

-Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?

-Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

-Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?

-Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

-Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?

-Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?

-Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

-Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?

 

5.Prezentacja dotycząca funkcjonowania biura LGD

Dyskusja nt.: Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

 

6.Podsumowanie

Dyskusja nt.: Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Sposób wykorzystania rekomendacji.

 

Wypracowane w trakcie warsztatu refleksyjnego wnioski i rekomendacje zostały zapisane w dokumencie podsumowującym. Dokument ten jako ewaluacja wewnętrzna posłuży do  wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz do poprawienia funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kwiat Lnu.

 

20180124_122359